Bedankt...

Graag wil ik al mijn kiezers bedanken en ben ik ook blij dat Open-Vld het belange niet zo slecht heeft gedaan afgelopen verkiezingen. Ik ben zeker gedreven om verder te doen. En ik zal ook spreken met onze 6 verkozenen om hopelijk toch enkele van mijn puntjes te realiseren. Hopelijk maak ik volgende keer wél het verschil.

Over Steven De Prins ...

Ik ben Steven De Prins, informaticus en ben kandidaat gemeenteraadslid voor de Open Vld lijst te Grimbergen. Ik heb dezelfde plaats gekregen als mijn leeftijd namelijk 25.

Ik ben geboren op 7 maart 1987 te Vilvoorde. Mijn eerste levensjaren bracht ik door in een huis op de Meerstraat te Beigem. Na de scheiding van mijn ouders heb ik eerst enkele maanden bij mijn moeder in de Borgt gewoond en vervolgens zijn we naar Strombeek verhuisd, waar ik nog steeds woon. Mijn vader is in tussentijd in Humbeek gaan wonen. Ook hier heb ik enkele jaren gewoond waardoor ik dus in elke deelgemeente van Groot-Grimbergen gewoond heb.

Hoewel ik al een hele tijd in Strombeek woon, ben ik Beigem altijd blijven koesteren. Ik ben op zevenjarige leeftijd beginnen muziek spelen bij de K.M. De Rochusvrienden waar ik intussen ook actief ben in het bestuur. Ook ben ik al jaren voorzitter van jeugdhuis 't Stoveke te Beigem en ben ik al jaren bestuurslid van de Raad van de Beigemse Verenigingen. In Groot-Grimbergen was ik ook telkens de afgevaardigde voor de jeugdraad en de jongerenvereniging Fenixx. Je kan dus terecht zeggen dat ik een bezige bij ben in tal van verenigingen.

Mijn gedreven temperament zou ik ook graag willen investeren in de politiek. Net zoals ik dat gedaan heb in de verschillende verenigingen waar ik in zetel en gezeteld heb. Graag zou ik meewerken aan een betere gemeente door bepaalde zaken aan te pakken en te verbeteren. Enkele zaken vind je ook terug in mijn Persoonlijke actiepunten.

Indien jullie nog vragen of opmerkingen hebben kunnen jullie deze altijd stellen via: Contact.

Tot later en don't forget to vote Open Vld - 25: DE PRINS Steven.

Persoonlijke actiepunten

Gemeente- en politiediensten verbeteren

Ik ben van mening dat een gemeente en de politie moet functioneren zoals een modern bedrijf. Met de juiste mensen op de juiste plaats. Vaak heb ik de indruk dat dit niet altijd het geval is. Er moet dus actie ondernomen worden. Ook bijscholingen kunnen hier een oplossing bieden.

Jeugddienst in het JOC (jongeren ontmoeting centrum) onderbrengen, zodat de jeugd meer betrokken wordt bij de jeugddienst en het JOC zelf.

De veiligheid in Grimbergen kan een stuk verbeterd worden. Inbraak, geweld en andere criminele feiten kunnen helaas niet altijd allemaal vermeden worden, maar kunnen wel verminderen mits een goede aanpak en preventie. Wanneer de politie van Grimbergen op zich al zal verbeteren zal ook de veiligheid verbeteren. Verder moet ook de samenwerking met buurgemeenten verbeteren en moet er nagedacht worden over een extra nachtploeg en een extra politiekantoor te Strombeek-Bever.

Wateroverlast

In verschillende regio's van Grimbergen is er regelmatig wateroverlast. Vaak is dit te wijten aan slechte en verouderde rioleringen of beken die dichtgeslibt zijn of ... Om hiervoor een oplossing te vinden zullen we samen met Aquafin moeten onderhandelen en zullen we moeten kijken wat onze gemeentediensten zelf kunnen doen en wat we eventueel kunnen uitbesteden.

Goede ondersteuning voor verenigingen

Verenigingen zijn een zeer belangrijke factor in een maatschappij en dus ook in een gemeente. Hierin moeten we blijven investeren. Het zou maar een dode boel zijn zonder onze talrijke verenigingen in Grimbergen.

Mobiliteit

Mee aan tafel schuiven om te praten over het mobiliteitsprobleem in en rond Grimbergen. Hoe kunnen we files aanpakken? Wat moeten we doen met zware vrachtwagens? Verder mogen we zeker ook niet de fietsers vergeten en de veiligheid voor hen vergroten door fietspaden te herstellen en nieuwe aan te leggen.

Schoolinfrastructuur

De groep schoolgaande kinderen wordt alsmaar groter maar de infrastructuur kan hier niet altijd in volgen. Hier moet zeker aan gewerkt worden zodanig dat het niveau van onze scholen er niet op achteruit gaat.

Recreatie en toerisme

Grimbergen, de Parel van Brabant. Klopt! En dit willen we zo houden ook. Denk maar aan onze prachtige watermolens, onze prachtige basiliek, maar zeker ook het zeer landelijke karakter zo dicht tegen onze hoofdstad. In een gemeente als de onze moet er genoeg plaats zijn voor cultuur en toerisme. Dit zorgt tegelijkertijd ook voor jobs en andere financiële inkomsten. Verder mag er ook zeker geïnvesteerd worden in recreatie zoals petanquebanen, speeltuinen, sportterrein, sporthallen, ...

Lijst Open Vld Grimbergen

Chris Selleslagh 1. Chris Selleslagh
Els Hanssens 2. Els Hanssens
William De Boeck 3. William De Boeck
Kevin Vleminckx 4.Kevin Vleminckx
Louis De Smedt 5. Louis De Smedt
Luc Van Lint 6. Luc Van Lint
Annik De Schouwer 7. Annik De Schouwer
Roger De Munck 8. Roger De Munck
Julie Clarys 9. Julie Clarys
Brigitte Janssens 10. Brigitte Janssens
Tom Gaudaen 11. Tom Gaudaen
Marleen Van De Weghe 12. Marleen Van De Weghe
Jean Pierre Van Campenhout 13. Jean Pierre Van Campenhout
Tars Van Litsenborgh 14. Tars Van Litsenborgh
Monique Festraets 15. Monique Festraets
Jerry Van Campenhout 16. Jerry Van Campenhout
Maura Declercq-Mindrila 17. Maura Declercq-Mindrila
Ann Selleslagh 18. Ann Selleslagh
Chris Govaers 19. Chris Govaers
Hedwige Van der Eecken 20. Hedwige Van der Eecken
Michèle Verbrugghe 21. Michèle Verbrugghe
Monique Dossoine 22. Monique Dossoine
Jenny Noteboom 23. Jenny Noteboom
Linda D'haes 24. Linda D'haes
Steven De Prins 25. Steven De Prins
Gilbert Goossens 26. Gilbert Goossens
Els Verdonck 27. Els Verdonck
Roland Van Bever 28. Roland Van Bever
Ruben Devalck 29. Ruben Devalck
Ingrid Robberechts 30. Ingrid Robberechts
Patrick De Ridder 31. Patrick De Ridder
Christian Donneux 32. Christian Donneux
Tom Mensalt 33. Tom Mensalt

Programma Open Vld Grimbergen

Openbare werken

Voor Open Vld dient verder geĩnvesteerd te worden in subsidieerbare rioleringsprojecten. Door deze rioleringsprojecten kan de gemeente aansluitend verbeteringswerken aan de nutsvoorzieningen zoals gas, water, elektriciteit , openbare verlichting en andere netten uitvoeren. Door deze projecten kan de gemeente eveneens zijn fietsnetwerk uitbreiden, zijn voetpaden en parkeergelegenheden verbeteren met aandacht voor de leefbaarheid. Voorrang dient gegeven te worden aan lokale ontsluitingswegen. Samen met de verkeersafwikkeling rond het industriegebied "Verbrande Brug" en de vrijwaring van diens dorpskern zal dit de rode draad worden voor de volgende zes jaar. Zware ingrepen zoals hierboven beschreven, verbeteren de leefbaarheid en het milieu van onze gemeente. Hierbij aansluitend, om de meer frequente wateroverlast terug te dringen, moet meer werk gemaakt worden van de erosiebestrijdingsprojecten. Ook de landbouwwegen dienen verder verbeterd zodat deze niet alleen door landbouwers maar ook door fietsers, paardenliefhebbers en voetvangers kunnen gebruikt worden. Een proefproject werd in Beigem al met succes afgewerkt.

Een financieel gezonde gemeente

Sedert 2000 beheert Open Vld uw gemeentefinanciën. We zijn er in geslaagd om de gemeentelijke aanvullende personenbelasting te behouden op 6,5%, daar waar het gemiddelde van de Vlaamse gemeenten 7,16% is. De opcentiemen op de onroerende voorheffing bedragen 775, daar waar het gemiddelde tarief in Vlaanderen 1340 opcentiemen bedraagt. Wat de opcentiemen op de onroerende voorheffing betreft, is dit het 8ste laagste tarief van de 308 Vlaamse gemeenten. Niettegenstaande de economische crisis zich ook volop laat voelen in de lokale openbare financiën wenst Open Vld naar de toekomst toe verder een gezond financieel beleid te voeren. Op sommige vlakken zullen we de tering naar de nering moeten zetten. Wij zijn voorstander van het voeren van een kerntakendebat tussen de gemeente en het OCMW. Welke taken doet de gemeente of het OCMW nog zelf en welke laat ze uitvoeren door andere partners? Welke diensten van de gemeente en het OCMW kunnen samengevoegd worden?

Een ondernemende gemeente

Een bloeiende gemeente veronderstelt een beleid dat het ondernemen aanmoedigt. Daarom moeten we zorgen voor een bedrijfsvriendelijk klimaat, dat lokale ondernemers en handelaars ondersteunt. Om op dit vlak een goede dienstverlening te kunnen verzekeren heeft onze gemeente nood aan een bedrijvenloket waar ondernemers en handelaars terecht kunnen met al hun vragen. Daarnaast dient er verder gewerkt te worden aan de implementatie van het detailhandelsplan, het aanmoedigen van plaatselijke middenstand en horeca,centrummanagement ,de creatieve invulling van leegstaande vitrines, het bovenwinkelwonen, het oprichten van een ondernemersraad en het opstarten van een jobbeurs.

Een veilige gemeente

De wijkagent dient meer in zijn wijk aanwezig te zijn. Hij/Zij dient zijn inwoners te kennen en aanspreekbaar te zijn. Een betere samenwerking met de korpsen van de aangrenzende politiezones dient te worden geoptimaliseerd, net als de verdere invulling van het kader.

Cultuur

Cultuur is het venster op onze samenleving. Als liberalen wensen wij dat eenieder vrij en respectvol voor de ander, op zijn of haar manier aan cultuur kan deelnemen. Open Vld pleit voor een transparant lokaal cultuurbeleid dat ook een platform biedt voor Grimbergse kunstenaars en creatievelingen. Er dient een breed en kwaliteitsvol cultureel aanbod uitgebouwd te worden. De mogelijkheden tot cultuurcreatie van Grimbergse verenigingen dienen vergroot te worden.

Taal

Het taalbeleid is sterk verbonden met de integratiepolitiek. Zonder kennis van het Nederlands kan niemand zich hier grondig integreren. De gemeente Grimbergen dient hier haar rol te spelen.

Sport

Grimbergen is een gemeente met een zeer uitgebreide sportinfrastructuur. In eerste instantie dient werk te worden gemaakt om deze permanent te onderhouden zodat in optimale omstandigheden kan gesport worden. Volgende infrastructuur dient (verder) te worden aangepakt: de bouw van de kleedkamers aan de voetbalterreinen te Beigem, de bouw van bijkomende kleedkamers aan de terreinen gelegen Populierendal, renovatie van de kleedkamers Piereman te Strombeek, de aanleg van een atletiekpiste in Humbeek en de vervanging van de sporthal Vertommen te Strombeek.

Leefmilieu

Een gemeente blijft maar mooi als ze ook goed onderhouden wordt en proper is. De afgelopen legislatuur werd heel wat gerealiseerd. Hier pleit Open Vld voor een aangehouden inspanning. Voorts dienen volgende klemtonen gelegd te worden : herstructurering van de milieupolitie, preventieve acties tegen sluikstorten opvoeren, optimalisering van de werking van de containerparken, overstap naar een milieuvriendelijk wagenpark, erosiebestrijding, plaatsing van ondergrondse containers en hondenpoepbakken, duurzaam energiebeheer en het onderhoud van voetpaden en wandelwegen. Samen - zowel inwoners als gemeentediensten - kunnen we de gemeente rein en duurzaam maken en houden.

Jeugd

Onze jeugd is geen homogene groep. Het gemeentelijk jeugdbeleid moet daarom inspelen op de uiteenlopende vragen en behoeften van jongeren. De rol van de gemeente op het vlak van jeugdbeleid ligt in de eerste plaats in de ondersteuning. De ondersteuning gebeurt tegelijk voor de twee pijlers van het jeugdbeleid: mensen en infrastructuur. Open Vld wil daarom werk maken van volgende punten: het blijven investeren in moderne en veilige jeugdinfrastructuur, kinderen en jongeren betrekken bij de inrichting van de openbare ruimtes, een nieuwe polyvalente zaal die kan opgedeeld worden aan de Charleroyhoeve. Jongeren en cultuur: trachten jeugd en cultuur meer samen te laten gaan, een nieuw skatepark in een van de deelgemeentes, jaarlijkse heraanleg van een speeltuin in samenspraak met de buurt, gebruik van het jeugdontmoetingscentrum (JOC) activeren, het project "speelstraten" uitbreiden naar woensdagnamiddagen, een deel van het Lintbos voorbehouden als speelbos en de opmaak van een fietsroutenetwerk van en naar de scholen.

Onderwijs

Gelet op de voortdurende stijging van het aantal leerlingen in onze Grimbergse scholen, wil Open Vld ook hier verder blijven investeren in infrastructuur zodat we garant kunnen blijven staan voor degelijk onderwijs, waar onze kinderen recht op hebben. Prioriteit gaat uit naar bijkomende lokalen te Beigem en bouw van een nieuwe school te Strombeek.

Wonen

Wat het wonen betreft, wil Open Vld de woonuitbreidingsgebieden laten aansluiten aan de centra van onze deelgemeenten, binnen de bestaande woonlinten. Hierbij kan optimaal gebruik worden gemaakt van de reeds ontwikkelde aanknopingspunten in de wegenis welke reeds in vooruitzicht van diverse projecten werden voorzien. Voor Strombeek wil Open Vld de voorstellen, welke worden gedaan in het recente masterplan (met ondermeer aandacht voor begeleid wonen en serviceflats) optimaliseren. Hierdoor kan voor elke deelgemeente een correct evenwicht tussen wonen en agrarisch gebied behouden blijven.

Sociaal

De vergrijzing in onze gemeente verdient de grootste aandacht: extra aandacht is nodig om de thuiszorg uit te breiden zodat we de Grimbergse burger een goede oude dag kunnen garanderen. Ook dienen we na te gaan hoe we ook de privé-rusthuizen voor Grimbergenaars betaalbaar kunnen houden. Verdere uitbouw handhavingsbeleid sociale dienst: rechtvaardig maar streng zijn bij de toekenning van steun. Versterken van de controlecel, zodat achterpoortjes gesloten worden. Focus op huisbezoeken door controlecel. Huidige actieve rol van het BCS bestendigen. Fraude mag niet ongestraft blijven. Verder inzetten op goede samenwerking OCMW/gemeente. Realiseren nieuwbouw OCMW (onderzoek mogelijkheden alle dienstverlenende diensten in gemeentehuis en alle ondersteunende diensten in nieuw gebouw zodat de burger slechts 1 adres hoeft te kennen). Verder blijven inzetten op informatie aan de bevolking (brochures, info-avonden, ...): communicatie tussen bestuur en burger zijn belangrijk op sociaal vlak.

Toerisme

Toerisme biedt voordelen voor de lokale economie, creëert jobs en maakt de gemeente aantrekkelijker. Als Open Vld wensen we het belang te benadrukken van de promotie van het lokaal toeristisch aanbod zodat wij als gemeente meer dag- en weekendtoeristen kunnen aantrekken. Hiervoor is het noodzakelijk dat het aanbod van informatiebrochures op een efficiënte manier ter beschikking gesteld wordt van de toeristische sector en de private partners. Daarnaast is een goed uitgewerkt gestructureerd toeristisch onthaal noodzakelijk met bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid hiervan. Er dient geĩnvesteerd te worden in het onderhoud van ons historisch patrimonium.

Verkeer

De verkeersafwikkeling rond het industriegebied "Verbrande Brug" dient ingrijpend te verbeteren. De aldaar gelegen bedrijven en inwoners ondervinden nog steeds te veel hinder van overvloedig verkeer. Daarom is Open Vld van mening dat de ontsluiting van dit gebied verder dient geoptimaliseerd via Woluwelaan (aansluiting E17 - Ring) en de Westvaartdijk Grimbergen - Vilvoorde (aansluiting Ring) Verder dient er aandacht te worden besteed aan de aanleg van fiets- en voetpaden langsheen de verbindingswegen ttz Humbeek - Grimbergen en Humbeek - Verbrande-Brug. Het verder categoriseren van het Grimbergs wegennet: duidelijk in kaart brengen van de verbindingswegen en lokale wegen waardoor vrachtwagens en/of zware bestelwagens perfect weten welke route te volgen opdat lokale ondernemers en bedrijven kunnen worden aangedaan.

Hoe moet je digitaal stemmen?

Digitaal stemmen in 12 stappen

stap 1 digitaal stemmen

STAP 1: Steek de kaart in de stemcomputer
in de richting van de pijl tot aan de streep

stap 2 digitaal stemmen STAP 2: Volg de instructies op het scherm
stap 3 digitaal stemmen STAP 3: Breng uw stem uit
stap 4 digitaal stemmen STAP 4: Bevestig uw stem
stap 5 STAP 5: Neem de kaart terug
stap 5 digitaal stemmen STAP 6: Neem uw stembiljet
stap 6 digitaal stemmen STAP 7: Kijk uw stembiljet na
stap 7 digitaal stemmen STAP 8: Voor u het stemhokje verlaat,
vouwt u uw biljet dubbel
met de gedrukte tekst naar binnen
stap 9 digitaal stemmen STAP 9: Geef de kaart terug aan een lid van het stembureau
stap 10 digitaal stemmen

STAP 10: Ga naar stembus en scan uw stembiljet

stap 11 digitaal stemmen

STAP 11: Vouw uw stembiljet opnieuw en geef het aan de bijzitter aan de stembus

stap 12 digitaal stemmen

STAP 12: De bijzitter stopt uw toegevouwen stembiljet in de stembus

Film digitaal stemmen

Contact

Top